Publikacje

Publication not found, change the filter criteria
EuCET

PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OPINIA ORGANIZACJI NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEJ RADY WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Po pomyślnym rozwoju Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pod względem gospodarczym i społecznym, Unię Europejską w coraz większym stopniu charakteryzują kryzysy pojawiające się w procesie jej rozwoju oraz brak rozwiązań bieżących problemów. Z tych problemów i przejawów kryzysowych za najważniejsze uważamy poniższe.


EuCET

Apel do mieszkańców byłych krajów socjalistycznych

W Unii Europejskiej toczy się brutalna wojna pomiędzy normalnością a nienormalnością, moralnością a niemoralnością, ograniczoną suwerennością a całkowitym podporządkowaniem, czyli zwolennikami państw narodowych a federalistami.


EuCET

Debata na temat przyszłości Europy

9 stycznia 2020 r. kilku przywódców Parlamentu Europejskiego, wśród nich Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Ska Keller oraz Helmut Scholz, w imieniu frakcji liberałów, chrześcijańskich demokratów, socjalistów, zielonych i lewicy przedłożyli projekt rezolucji do Parlamentu Europejskiego, proponując zorganizowanie konferencji na temat przyszłości Europy.


Unione Generale del Lavoro Segreteria Generale Rapporti

Do publikacji pod tytułem „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY” EUROPEJSKA RADA WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ

Nieadekwatność obecnej Unii Europejskiej staje się coraz bardziej widoczna, jak pokazał to ostatnio tragicznie chaotyczny zakup szczepionek. Coraz pilniejsza jest reforma UE na nowych podstawach moralnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych.


Péter G. Fehér

Polskie żywoty też się liczą

Polskie żywoty też się liczą


Mariann Őry

Nowa cudowna broń

Nowa cudowna broń


Sándor Faggyas

Takie sobie dumanie

Takie sobie dumanie


Laszló Csizmadia

„Rasizm plus” – rozbicie narodów

„Rasizm plus” – rozbicie narodów


Miklós András Lázin

Czterokrotne zainteresowanie pieniędzmi na organizacje obywatelskie

Czterokrotne zainteresowanie pieniędzmi na organizacje obywatelskie


Sándor Faggyas

Opozycja groszowa

Opozycja groszowa


Mariann Őry

Trzeba być czujnym

Trzeba być czujnym


Mariann Őry

Nieświęte sojusze

Nieświęte sojusze


EuCET

LIST OTWARTY

LIST OTWARTY DO PRZEWODNICZĄCYCH


EuCET - Rada Współpracy Cywilnej Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane w odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, przewidziane w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).


EuCET - Rada Współpracy Cywilnej Unii Europejskiej

Reforma europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Ważniejsze proponowane zmiany instytucji europejskiej inicjatywy obywatelskiej na podstawie projektu rozporządzenia przesłanego 12 stycznia.


EuCET - Rada Współpracy Cywilnej Unii Europejskiej

Europejska inicjatywa obywatelska się nie sprawdziła – W przyszłości niech decyduje PE

Istotą europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku ustawodawczego w sprawach, których opracowanie nowego ustawodawstwa należy do zakresu Unii Europejskiej. Inicjatywę obywatelską powinna poprzeć co najmniej milion obywateli unijnych z co najmniej 7 z 28 państw członkowskich. W każdym z 7 państw członkowskich należy zebrać minimalną ilość wymaganych podpisów.


Dr. Zsolt Zétényi

Historyczna konstytucja jako aktualne, europejskie przesłanie i pomoc w zrozumieniu węgierskiego porządku konstytucyjnego.

Zgodnie z tradycyjną wykładnią historyczna konstytucja Węgier stanowi tysiącletni dekret, obejmujący proces kształtowania przepisów, dalej prawa zwyczajowego łącznie z wyrokami sądów, i powiązaną ściśle z całym rozwojem literaturę prawniczą i polityczną. Wszystkie te elementy można w naszej opinii uznać za osiągnięcia historycznej konstytucji.


Dr. Tamás Fricz

Podział Europy, kryzys Unii a społeczeństwo obywatelskie

Europa i Unia Europejska stoją na rozdrożu. W tym poszukiwaniu drogi decydującą rolę powinny odegrać rządy, partie i organizacje pozarządowe, które pragną obronić tradycyjny wizerunek, sposób bycia, obyczaje i moralność kontynentu, dzięki którym przez stulecia Europa dawała przykład i wyznaczała kierunki dla całego świata.


Czesław Kłak

Wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP z 2 kwietni 1997 r. art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP z 2 kwietni 1997 r. art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej


Dr Tamás Gaudi-Nagy

Globalistyczno-patriofobiczne ataki przeciwko wartościom europejskim i tożsamości narodowej oraz metody ich odpierania przez państwo, prawo i społeczeństwo obywatelskie

Coraz większa liczba mieszkańców naszego kontynentu uważa dziś, że Europę czuje się sercem, buduje i broni rękoma, zachować ją można jednak poprzez wiarę i odwagę. Dzieje się tak, ponieważ tradycyjne europejskie wspólnoty narodowe stoją przez ogromnym niebezpieczeństwem. Ukształtowane przez stulecia wartości, przede wszystkim nasza tożsamość narodowa, wiara i kultura chrześcijańska, zasady subsydiarności i solidarności mogą zostać zgładzone przez działające w ukryciu siły i w myśl niezwykle perfidnych i dalekosiężnych planów. Zgadzamy się z myślą, iż „nie można pozwolić, aby Unia Europejska stała się rodzajem walca, zrównującego wszystko na swojej drodze, niszczącego różnorodne modele życia i zacierającego naturalne różnice. Szczególnie ważne dla Starego Kontynentu jest zachowanie swojej heterogenicznej natury i oparcie się próbom wtłoczenia w ramy jednego, europejskiego państwa”.


Dr Zoltán Lomnici Jn.

Praktyczny aspekt zagadnień tożsamości konstytucyjnej i suwerenności narodowej w Unii Europejskiej

W niniejszej pracy chciałbym przyjrzeć się uważniej kwestiom tożsamości konstytucyjnej i suwerenności narodowej oraz potencjalnym rozwiązaniom, jakie mogą w tej materii zaproponować państwa członkowskie UE. Ostatecznie zamierzam także wskazać na punkt w orzecznictwie konstytucyjnym, który może pozwolić na obronę tożsamości konstytucyjnej w naszym kraju. Dla precyzyjnego ujęcia tematu warto także wyjaśnić samo pojęcie suwerenności narodowej oraz integracji europejskiej, jak również poddać analizie granice kompetencji poszczególnych instytucji UE, tak jak zostały opisane w podstawowych dokumentach wspólnoty.


Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak

Skład Krajowej Rady Sądownictwa w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

  W piśmiennictwo wskazano, że charakter Krajowej Rady Sądownictwa można określić jako administracyjno-samorządowo-polityczny, przy czym zaznacza się, że „najbardziej polityczny charakter” ma grupa, w skład której wchodzą członkowie wybierani przez Sejm spośród posłów oraz dwaj członkowie wybrani spośród senatorów przez Senat.


Marcin Kałduński

Pewne uwagi na temat suwerenności państwowej w kontekście sprawy statku Lotus

Prawo międzynarodowe oparte jest na suwerenności państw. Suwerenność ta stanowi ideę regulacyjną tego prawa. Mimo że wciągu ostatnich lat podlega ustawicznym atakom ze strony niektórych przedstawicieli doktryny, to nadal stanowi ona fundament tego prawa. Prawo międzynarodowe wywodzi się od państw i na państwach kończy. Nie ma wpływu na to fakt, że jest ono adresowane do jednostek i jednostki mają określone silne uprawnienia względem państw, czego najlepszym przykładem są prawa człowieka.


Paweł Czubik

Zagubienie prawotwórcze Unii Europejskiej

Analiza na podstawie wybranych zagadnień europejskiego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 – qui prodest?


Piotr Kroczek

Polskość w preambule do Konstytucji RP z 1997 r.

„Polskość” to – zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego terminu – polski charakter, rys mający źródło w zespole polskich cech215. Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytania: Czy Preambuła do Konstytucji RP z 1997 r.216 jest nośnikiem polskości oraz czy tę polskość wyraża? Polskość można badać przy pomocy wielu różnorodnych metod i narzędzi. Dostarczają je dziedziny wiedzy takie jak socjologia, językoznawstwo, etnografia, czy inne. Także prawoznawstwo może pomóc w szukaniu i analizie polskości.


Miklós Völgyesi

Kolizja zasady suwerenności narodu z działaniami instytucji Unii Europejskiej

W demokratycznych i praworządnych państwach Unii Europejskiej rządy sprawowane są z poszanowaniem ogólnie przyjętej zasady zwierzchnictwa narodu, ponieważ uprawnieni do głosowania wyborcy bezpośrednio, swobodnie i w ramach tajnej procedury decydują, któremu z partyjnych programów udzielą skutkującego parlamentarną większością poparcia. Historia wcześniejszych zwycięstw i porażek ugrupowań głównego nurtu pokazuje dobitnie, że korzystający w bezpośredni sposób ze swojego najwyższego mandatu „lud” kieruje się wprawdzie preferencjami partyjnymi, utrwalonymi przekonaniami politycznymi, wierząc przy tym nierealnym często obietnicom wyborczym, w gruncie rzeczy jednak podejmuje swoje decyzje w oparciu o względy emocjonalne. Wszystkie te czynniki, brane pod uwagę łącznie lub osobno, rozstrzygają o zwycięstwie tej czy innej partii.


Tomasz Sakiewicz

Europa wolnych narodów

Dyskusji o kształcie Unii Europejskiej nierozdzielnie towarzyszy debata o tym czym są europejskie wartości. Czy są to cechy wspólne dla narodów naszego kontynentu? Czy są to cechy wynikające z tradycji tych narodów i przyjmowane jako powszechne? Czy są to cechy pożądane przez europejskie elity? Są bardzo różne konsekwencje zdefiniowania owego europejskiego kanonu i mają ogromne znaczenie polityczne i kulturowe.


Zarząd CÖF-CÖKA

LIST OTWARTY

W oparciu o ideę Europy narodów uważamy za konieczne odwrócenie tego szkodliwego procesu, który w ostatnich 15-20 latach doprowadził do stopniowego rozluźnienia i utraty znaczenia demokracji w instytucjach unijnych, a poprzez przedstawione propozycje chcielibyśmy odtworzyć odpowiedzialną i aktywną wspólnotę integracyjną, która wykazuje się zaangażowaniem w kwestie dotyczące obywateli narodów wchodzących w skład UE.


Dr. László Csizmadia, Dr. Tamás Fricz, Dr. Zoltán Lomnici, jr., Dr. Miklós Papp

Cywilityka – nauka o suwerenności narodu

Znajomość nauk politycznych i ich fałszywa interpretacja służy obecnie politycznym interesom poszczególnych partii i w wielu przypadkach wykorzystuje ludzką łatwowierność. Mówi się, że podstawą sprawiedliwego funkcjonowania państwa jest trójpodział władzy czyli działanie mechanizmu hamulców i równowagi. Drogą do osiągnięcia tego idealnego stanu rzeczy może być równoległe istnienie polityki i cywilityki.


Tomasz Sakiewicz

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Polskiej Gazety Polskiej, mówi o stworzeniu międzynarodowej sieci polskich i węgierskich konserwatywnych organizacji pozarządowych.

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Polskiej Gazety Polskiej, mówi o stworzeniu międzynarodowej sieci polskich i węgierskich konserwatywnych organizacji pozarządowych, aby zwiększyć wagę ich pomysłów w Unii Europejskiej. Te organizacje pozarządowe odrzucają coraz bardziej scentralizowaną Unię Europejską i zamiast tego popierają wizję Europy Wolnych Narodów.


Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Nasza strona korzysta z plików cookie. Detale...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

icon/check field/check-error field/check-ok logo/cof nav/dropdown social/face social/facebook social/instagram link social/linkedin social/mail social/phone icon/search social/skype social/twitter social/viber social/www social/youtube