Unione Generale del Lavoro Segreteria Generale Rapporti

Do publikacji pod tytułem „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY” EUROPEJSKA RADA WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ

EuCETExcerpt: Nieadekwatność obecnej Unii Europejskiej staje się coraz bardziej widoczna, jak pokazał to ostatnio tragicznie chaotyczny zakup szczepionek. Coraz pilniejsza jest reforma UE na nowych podstawach moralnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych.

O przyszłości Europy

Z radością informujemy, że włoski Chrześcijański Związek Zawodowy UGL, partnerska organizacja Krajowego Stowarzyszenia Węgierskich Rad Pracowniczych, który współpracuje z nami od momentu jego powstania, przyłączył się do Europejskiej Rady Współpracy Obywatelskiej (EuCET), działającej pod wspólną węgiersko-polską prezydencją.

Publikujemy list od naszych włoskich przyjaciół, osób cywilnych, pokazujący, jak blisko siebie znajdują się nasze tożsamości.

Nadal szukamy podobnie myślących ludzi również w krajach V4. Jesteśmy przekonani, że reprezentowane przez nas siły obywatelskie jutro mogą skutecznie reprezentować przyszłość Europy.

Trzecie nasze spotkanie, zaplanowane na późną jesień, chcielibyśmy zorganizować w Warszawie. Materiał z budapesztańskich obrad online w 2020 roku można znaleźć na stronie internetowej EuCET (www.eucet.hu).

László Csizmadia

współprzewodniczący EuCET

Do publikacji pod tytułem „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”

EUROPEJSKA RADA WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ

Nieadekwatność obecnej Unii Europejskiej staje się coraz bardziej widoczna, jak pokazał to ostatnio tragicznie chaotyczny zakup szczepionek. Coraz pilniejsza jest reforma UE na nowych podstawach moralnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Nasz model Europy nie jest podobny do obecnej ponadnarodowej organizacji, rządzonej przez niewybranych przez nikogo biurokratów i technokratów, która z góry narzuca narodom Europy własne wartości i priorytety. Zamiast tego chcemy, aby Unia Europejska była europejską konfederacją wolnych i suwerennych państw narodowych, w której poszczególne państwa będą mogły współpracować w głównych kwestiach, a mianowicie w zakresie bezpieczeństwa, jednolitego rynku, obrony, imigracji, badań i polityki zagranicznej, ale ich samostanowienie nie będzie zagrożone. Stawiamy na jak najbogatszą różnorodność i szacunek dla różnic, bo tak naprawdę to one łączą narody Europy. Zdecydowanie wspieramy zasadę subsydiarności, która naszym zdaniem jest podstawową zasadą równego podziału władzy między UE, narodami i władzami lokalnymi, co jest dobrze zrozumiałym interesem wszystkich obywateli.

Przeredagowanie traktatów europejskich musi wyraźnie nadać moc klasycznym i chrześcijańskim korzeniom naszej europejskiej cywilizacji.

Wartości wolności, demokracji, równości i świeckiego państwa są wynikiem naszej tożsamości, najbardziej dobitnego dziedzictwa naszej kultury. Nie możemy się ugiąć przed tymi, którzy chcą wymazać symbole naszej tradycji chrześcijańskiej, chcą zakazać szopki i usunąć krzyże z miejsc publicznych. Sprzeciwiamy się trwającej obecnie islamizacji: trzeba zakazać państwom fundamentalistycznym finansowania miejsc kultu, mediów i działalności kulturalnej w Europie; musimy stawić czoła gorliwości prozelickiej integralistów, która podsyca terroryzm i pomaga uczynić islamski integralizm częścią naszego karnego systemu prawnego. Mówimy „nie” na to, żeby Turcja należała do Europy. Powinno się wyznaczyć maksymalną liczbę uczniów-obcokrajowców w klasach szkolnych oraz wdrożyć politykę integracyjną, zapobiegającą tworzeniu się gett. Chcemy Europy, która chroni chrześcijańskie wspólnoty przed światową dyskryminacją i prześladowaniem.

Model społecznej gospodarki rynkowej zrodził się z kultury europejskiej, która łączy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej ze wsparciem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Chcemy ponownie zastosować i wzmocnić to podejście, korzystając z funduszy europejskich. Konkretną pomoc ekonomiczną należy zapewnić osobom niezdolnym do pracy z przyczyn obiektywnych: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom oraz osobom nieposiadającym dochodów w wieku powyżej 60 lat. Minimalna emerytura powinna zostać podwyższona, a kwota renty inwalidzkiej podwojona. Istnieje potrzeba rzeczywistego uznania społecznej funkcji opiekunów, opiekunów członka rodziny niezdolnego do samodzielnego utrzymania się, przy zapewnieniu im szczególnej ochrony zarówno w miejscu pracy, jak i w środowisku regulacyjnym. Należy wspierać trzeci sektor. Istnieje potrzeba zawarcia również paktu zdrowotnego między państwem a obywatelami poprzez różne motywacje, w tym bodźce finansowe, dla wszystkich, którzy prawidłowo i regularnie prowadzą działania na rzecz ochrony zdrowia. Prawo do zdrowia musi być zagwarantowane poprzez rozwój i rozszerzanie usług zdrowotnych, w tym również opieki dentystycznej oraz przez powszechne rozpowszechnianie szpitali centralnych. Należy podjąć kroki w walce z narkotykami i uzależnieniami. Sport należy uznać za podstawowe narzędzie, zapewniające dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, wzbogacające wartości i zapobiegające dewiacjom młodzieży. Ćwiczenia powinny być gwarantowane od wieku szkoły podstawowej do wieku starczego.

W całej Europie panuje dramatyczny kryzys demograficzny i jeśli ten trend się nie odwróci, narody Europy będą skazane na wymarcie. To zdumiewające i oburzające, że wsparcie urodzeń nigdy nie było zaliczone do priorytetów UE. Musimy wreszcie to zrobić, ustalając zasiłki rodzinne i poprawę wskaźnika urodzeń za główną pozycję wydatków w budżecie europejskim. Musimy wreszcie to zrobić, uznając wsparcie rodziny i przyrost naturalny za główną pozycję wydatków w budżecie europejskim, zapewniając do tego znaczne środki: „europejski dochód macierzyński”, tj. przez wprowadzenie miesięcznego zasiłku na każde dziecko, będące na utrzymaniu; przez zachęcanie do zatrudniania kobiet, posiadających małe dzieci lub decydujących się na urodzenie dziecka lub kobiet wieku rozrodczym; przez prowadzenie długoterminowych, bezpłatnych przedszkoli także w okresie letnim; przez możliwość odliczenia pracy domowej od podstawy opodatkowania; przez ochronę kobiet pracujących na własny rachunek; przez darmowy pokarm dla niemowląt na bazie mleka. Wspieranie rodzin i przyrostu naturalnego oznacza również ochronę naturalnej rodziny i życia przed poczęciem, w przeciwieństwie do niedopuszczalnej praktyki, polegającej na wynajmowaniu macicy, którą europejska biurokracja chce narzucić wszystkim państwom członkowskim. Należy przeciwstawić się ideologii płci.

Europa musi również chronić przyrodę i środowisko. Chcemy, aby Europa była liderem w ochronie ziemi, krajobrazu i przyrody. Świadomość ekologiczną należy wdrażać już w szkole; należy zakazać produktów nieulegających biodegradacji; należy zwalczać wszelkie formy zanieczyszczeń środowiska; wspierać restrukturyzację firm o dużym wpływie na środowisko lub wytwarzających dużą ilość tworzyw sztucznych; promować czyste i odnawialne źródła energii; musimy chronić nasze morza, musimy odnowić nasze wybrzeża; musimy chronić kulturę wiosek, terenów wiejskich oraz prowadzącą to działalność; należy podjąć działania przeciwko metodom intensywnego rolnictwa, które powodują cierpienie zwierząt i szkodzą zdrowiu ludzkiemu. Należy nałożyć cło karne na państwa członkowskie, które nie szanują środowiska.

Jedna zasada musi być jasna: do Europy nie można wjeżdżać nielegalnie. Zewnętrzne granice Europy są jednolite i muszą podlegać wspólnym zasadom, dlatego chcemy, aby Unia Europejska, jako całość anulowała porozumienie ONZ UN Global Compact, które chce promować nieograniczoną imigrację. Granice zewnętrzne muszą zostać poddane kontroli wojskowej, a w ramach misji europejskiej należy zastosować blokadę morską, aby uniemożliwić statkom, przewożącym migrantów, opuszczanie wybrzeży Afryki Północnej, zapobiegając w ten sposób ofiarom śmiertelnym na morzu. Osoby nielegalnie wjeżdżające do Europy muszą być przetrzymywane w kontrolowanych ośrodkach i repatriowane zgodnie z umowami między UE i krajami trzecimi. Odmawiamy stosowania ius soli w Europie. Oficjalne kwoty imigracyjne powinny mieć zastosowanie wyłącznie do imigrantów, dla których zostało wykazane, że integrują się i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ani zagrożenia terroryzmem. Należy podjąć działania przeciwko wszelkim formom neokolonializmu w Afryce, które są przyczyną ubóstwa i emigracji; afrykański system frankowy CFA, za pomocą którego Francja eksploatuje swoje dawne kolonie, musi zostać zakończony i zastąpiony systemem euro CFA, aby można było uruchomić europejski plan inwestycji i rozwoju w Afryce.

Europa musi być bezpiecznym miejscem do życia. Należy zdecydowanie ograniczyć wszelkie formy przestępczości, która częściowo jest generowana przez swobodny przepływ. Aby położyć kres tej przestępczej działalności, potrzebna jest maksymalna współpraca między państwami europejskimi. Trzeba kontynuować bezlitosną wojnę z narkotykami i handlarzami narkotyków; należy zapobiec działalności gangów złodziei i włamywaczy; wszystkie rodzaje działalności mafii muszą zostać stłumione, w tym wschodzącej mafii nigeryjskiej, która do tej pory była przeważnie niedoceniana. Trzeba wspierać dostosowanie organów ścigania i sił zbrojnych do standardów europejskich: muszą one otrzymywać godziwe wynagrodzenie i wynagrodzenie za nadgodziny, muszą mieć odpowiednią ilość kadry oraz narzędzia i technologie, których mogą używać do zwalczania przestępczości i terroryzmu. Armia musi być również zaangażowana w kontrolowanie naszego obszaru. Wydany wyrok musi być pewny: trzeba zaprzestać automatycznego wydawania wyroków zwalniających od kary, trzeba budować nowe więzienia. Cudzoziemcy, którzy popełnią przestępstwo, muszą zostać natychmiast wydaleni, a ich kara powinna być wykonana w kraju pochodzenia.

Europa nie może stać się placem zabaw dla Francji i Niemiec, które wykorzystują instytucje europejskie do służenia swoim interesom ze szkodą dla innych państw członkowskich. Unia Europejska służy interesom wielkiego biznesu, koncernów międzynarodowych i takiego lobby, które generują ogromne obroty i które tylko w minimalnym stopniu wzbogacają społeczności narodowe i tworzą niewiele miejsc pracy. Program oszczędnościowy, wprowadzony przez Unię Europejską zawiódł, zubożył ludność, pogrążył przedsiębiorstwa w kryzysie i zwiększył bezrobocie. Tylko Niemcy i duże firmy wyszły na tym dobrze. Nadszedł czas na zmianę kierunku; należy zaprzestać prowadzenia dławiących ograniczeń, ale nie w celu zachęcania do nieproduktywnych wydatków publicznych, tylko w celu sporządzenia krajowego i europejskiego planu inwestycyjnego na dużą skalę, wykraczającego poza granice wyznaczone przez europejskie parametry rozwoju, w interesie rozwoju infrastruktury, transportu, sieci cyfrowych, budynków szkolnych i ochrony granic.

Wprowadzenie euro było dużym biznesem dla niektórych krajów, podczas gdy inne źle na tym wyszły. Wspólna waluta była niewątpliwie ogromnie korzystna dla Niemców, którzy zarobili na tym corocznie średnio 1300 euro na głowę. Naród, który stracił na tym najwięcej, były Włochy: każdy Włoch corocznie 4000 euro. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Dlatego w Europie należy podjąć środki, w ramach których państwa, które ponoszą straty, podobnie jak Włochy, byłyby kompensowane przez państwa, gdzie stosowanie wspólnej waluty przynosi korzyści. Potrzebna jest radykalna reforma Europejskiego Banku Centralnego. Regulacje dotyczące działalności europejskich banków wymagają gruntownego przeglądu tak, aby system bankowy był środkiem wspierania przedsiębiorstw i rodzin, a nie służył spekulacyjnym podmiotom finansowym. Banki handlowe i banki inwestycyjne muszą zostać niezwłocznie rozdzielone.

 

Share

Similar Publications

EuCET

PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OPINIA ORGANIZACJI NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEJ RADY WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Po pomyślnym rozwoju Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pod względem gospodarczym i społecznym, Unię Europejską w coraz większym stopniu charakteryzują kryzysy pojawiające się w procesie jej rozwoju oraz brak rozwiązań bieżących problemów. Z tych problemów i przejawów kryzysowych za najważniejsze uważamy poniższe.

EuCET

Apel do mieszkańców byłych krajów socjalistycznych

W Unii Europejskiej toczy się brutalna wojna pomiędzy normalnością a nienormalnością, moralnością a niemoralnością, ograniczoną suwerennością a całkowitym podporządkowaniem, czyli zwolennikami państw narodowych a federalistami.

EuCET

Debata na temat przyszłości Europy

9 stycznia 2020 r. kilku przywódców Parlamentu Europejskiego, wśród nich Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Ska Keller oraz Helmut Scholz, w imieniu frakcji liberałów, chrześcijańskich demokratów, socjalistów, zielonych i lewicy przedłożyli projekt rezolucji do Parlamentu Europejskiego, proponując zorganizowanie konferencji na temat przyszłości Europy.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Nasza strona korzysta z plików cookie. Detale...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

icon/check field/check-error field/check-ok logo/cof nav/dropdown social/face social/facebook social/instagram link social/linkedin social/mail social/phone icon/search social/skype social/twitter social/viber social/www social/youtube